Avís Legal

Avís Legal

Condicions generals de l’ús de la web

  • Objecte
  • Ús de la web
  • Llei aplicable i jurisdicció
  • Adreces de contacte

Objecte

Les presents Condicions Generals regulen l’ús de -incloent-hi el mer accés a- les pàgines web integrants de la Web. Tot Usuari que accedeixi a la Web accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment en què accedeixi a la Web.

Els continguts i serveis que Clínica Mediterrani posa a disposició de l’Usuari a la Web podran així mateix quedar regulats per condicions particulars que, en cas de conflicte, prevaldran sobre les Condicions Generals (les “Condicions Particulars”). L’Usuari se sotmet, així mateix, cada vegada que sol·licite o utilitzi el corresponent contingut o servei, a les corresponents Condicions Particulars aplicables.

En conseqüència, l’Usuari ha de llegir amb atenció les Condicions Generals cada cop que es proposi utilitzar la Web així com, si escau, les corresponents Condicions Particulars cada vegada que es proposi utilitzar el contingut o servei de què es tracti.

En tot cas, Clínica Mediterrani es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Web, així com les presents Condicions Generals o les corresponents Condicions Particulars.

Ús de la web

La Web no constitueix una font d’assessorament ni un mitjà per establir una relació professional ni de cap altre tipus entre client i advocat.

Ús

Llevat que es disposi una altra cosa a les Condicions Particulars, l’ús del Web tindrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió que tingui per a l’Usuari l’accés a la xarxa de telecomunicacions corresponent.

L’Usuari és conscient i accepta voluntàriament i expressament que l’ús de la Web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

En la utilització de la Web, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets de Clínica Mediterrani o de tercers o que pogués fer malbé, inutilitzar o sobrecarregar la Web, o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització de la Web.

Clínica Mediterrani adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. Tot i això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, Clínica Mediterrani no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

Continguts

Els continguts del Web són posats a disposició de l’Usuari per Clínica Mediterrani amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers.

Clínica Mediterrani procura que els continguts siguin de la màxima qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts.

La inclusió de continguts a la web no constitueix de cap manera la prestació d’un servei d’assessorament jurídic. L’usuari reconeix que, en la mesura que l’aplicació del dret a casos concrets no és automàtica, sinó que pot variar en funció de circumstàncies molt diverses, la informació recollida als continguts és insuficient per a la presa de decisions de qualsevol naturalesa. Per això, la informació inclosa en els continguts no es pot considerar una alternativa a l’assessorament jurídic, i Clínica Mediterrani desaconsella a l’Usuari la presa de decisions sobre la base de la informació recollida en els continguts sense obtenir un assessorament professional adequat.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels drets corresponents.

L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu ús exclusiu personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, o intentar obtenir, els continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o indicat a aquest efecte o dels que s’utilitzin habitualment a Internet (sempre que aquests darrers no comportin un risc de dany o inutilització de la Web). L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el web, de titularitat de Clínica Mediterrani o de tercers.

Hiperenllaços i Llocs Enllaçats

  1. a) Hiperenllaços

L’Usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple, links o botons) des del vostre lloc web a la Web (l’ «Hiperenllaç «) caldrà obtenir una autorització prèvia i per escrit de Clínica Mediterrani.

El establecimiento del Hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre Clínica Mediterrani y el propietario del sitio o de la página web en la que se establezca el Hiperenlace, ni la aceptación o aprobación por parte de Clínica Mediterrani de sus contenidos o servicios.

En tot cas, Clínica Mediterrani es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç a la web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o continguts del lloc web on s’inclou l’hiperenllaç.

  1. b) Llocs Enllaçats

La Web posa a disposició de l’Usuari, únicament per a la recerca de, i accés a, la informació, continguts i serveis disponibles a Internet, hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (per exemple, links o botons), que permeten a l’Usuari l’accés a llocs o portals d’Internet pertanyents a o gestionats per tercers (els “Llocs Enllaçats”).

Clínica Mediterrani no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles als Llocs Enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en aquests, assumint l’Usuari de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través dels mateixos.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei comuna espanyola i, llevat que s’estableixi una altra cosa a la normativa aplicable (inclosa la normativa de consumidors i usuaris), qualsevol conflicte se sotmetrà per les parts pels jutges i tribunals de València capital.

Adreces de contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions Generals o qualsevol comentari sobre la Web, si us plau adreceu-vos a info@clinicamediterranidenia.com